Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Tiểu sử

Họa sĩ Nguyễn Lộc Sinh ngày 25/01/1969. Thạc sĩ mỹ thuật - Giảng viên Mỹ thuật Công tác tại Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Phong cách sáng tác: Hiện thực Tham gia: - Triển lãm toàn quốc về đề tài quân đội năm 1999. - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000, 2005, 2010.

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Lộc

Đang tải...
Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.