Orkid Gallery

Please stand by for page loads!

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là "Điều khoản và Điều kiện") áp dụng cho việc sử dụng https://orkidarts.com của bạn, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc qua https://orkidarts.com.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện trước khi bạn bắt đầu sử dụng Orkid Gallery, bởi vì bằng cách sử dụng Trang web này - bạn đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này.

Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét trang web này và các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian và tự cập nhật các nội dung sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi sửa đổi sẽ đảm bảo sự thừa nhận cho các Điều khoản và Điều kiện đã được sửa đổi, sự tuân thủ thỏa thuận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi.

Sở hữu trí tuệ

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung được trình bày cho bạn trên Trang web này được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật độc quyền khác.

Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung được chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ được phép có một bản sao sử dụng cho mục đích cá nhân, bạn không được sao chép, nhân bản, sửa đổi, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xin phép trước khi sử dụng lại bất kỳ tài liệu có bản quyền nào có sẵn trên trang web này.

Trang web của các bên thứ ba

Trang web này có thể liên kết bạn đến các trang web khác trên Internet hoặc bao gồm các tham chiếu đến thông tin, tài liệu, phần mềm, tài liệu và/hoặc dịch vụ do các bên khác cung cấp. Các trang web này có thể chứa thông tin hoặc tài liệu mà một số người có thể thấy không phù hợp hoặc xúc phạm.

Trang của các bên thứ ba không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, thời gian hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của nội dung trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc sai sót liên quan đến các bên thứ ba cũng như các sản phẩm và dịch vụ của họ. Việc chứa các liên kết tới các trang web của bên thứ ba chỉ được hiểu như một sự thuận tiện mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Cách thức bạn sử dụng trang web có thể mang đến một số vấn đề. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc bạn sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng nó một cách cẩn thận và tránh sử dụng nó theo cách có thể dẫn đến những thiệt hại cho bạn hoặc cho bên thứ ba.

Hiệu lực

Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực liên quan đến bạn khi bạn bắt đầu sử dụng trang web và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi chúng tôi có thông báo hết hiệu lực.

Orkid Gallery có quyền chấm dứt Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bạn.

Chuyển nhượng

Orkid Gallery có thể chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này. Bạn không có quyền chuyển nhượng bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tuân thủ pháp luật

Các Điều khoản và Điều kiện này cũng như mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan sẽ được hiểu và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam mà không có bất kỳ mâu thuẫn nào với các quy định của pháp luật.

Các vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc liên quan đến Trang web này sẽ được giải quyết thông qua các tòa án của Việt Nam.

Orkid Gallery

Our website has paused because it has not been used for a long time.
Click button below to refresh.